Isotherm Grundpuds

Mængde:
DB nummer: 1684059
EAN nummer: 5708637013404

Reparationspuds eller som grundpuds til EPS Facadeisolering

  • Fleksibel, cementbaseret grundpuds
  • Stor slag- og trykstyrke
  • God vedhæftningsevne
  • Godkendt til Skalflex EPS Facadeisolering i hht. brandteststandarden SP 105 Fire
  • Velegnet som reparationspuds
  • Armeringsbærende – skal forstærkes med armeringsnet
  • Til udendørs og indendørs brug

Isotherm Grundpuds er en cementbaseret grundpuds med stor fleksibilitet, slag- og trykstyrke.

Isotherm Grundpuds er systemgodkendt i henhold til SP 105 Fire som grundpuds til påføring på EPS 80F-L isoleringsplader.

Desuden velegnet som reparationspuds og netpuds i øvrigt.

Skal ilægges Skalflex Armeringsnet. 

Til udendørs og indendørs brug.

Underlaget skal være rent, fast, gennemhærdet og bæredygtigt.

Facadeisolering
For montering af EPS facadeisolering: Se under 'Isolering udvendig' (systemløsning).

Isotherm Grundpuds tilsættes 3-4 liter rent, koldt vand pr. 25 kg produkt. 

Ved opblanding tilsættes først vand og derefter mørtel. Der blandes med elektrisk blander til konsistensen er homogen og letbearbejdelig.

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet.

Skaltherm Grundpuds påføres med stålbræt direkte på EPS underlaget i en lagtykkelse på 8-10 mm. Se mere under facadeisolering med EPS (systemløsning).

Ved ilægning af armeringsnet skal der efterfyldes efter behov, så nettet er helt dækket, men stadig ligger i den yderste tredjedel af pudslaget. Der pudses efter med plastpudsebræt. 

Opblandet puds skal anvendes inden for ca. 1,5 timer.

Efter 1-2 døgn pudses facaden med Skalcem S2000/CF2000.

Ved Skalflex Isoleringssystem EPS 80F-L følges Skalflex’s anvisninger om isolering/behandling af facade. Der henvises i øvrigt til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri, 2012.
 

Forbrug:

1,4 kg/mm/m2

Lagtykkelse: 8-10 mm
Kornstørrelse: 0,3-1,2 mm
Bearbejdningstid: Opblandet puds skal anvendes inden for ca. 1,5 timer
Hærdetid:

20-28 døgn ved ca. +20°C

Døgntemperatur: Min. +5°C. Max +25°C.
Densitet:

1550 kg/m3

Rengøring: Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring: Tørt og frostfrit
Mal-kode:

00-4 (1993)

Efterbehandling: Efter 1-2 døgn kan der slutpudses med Skalcem S2000/CF2000, Skalcem 3000 eller Skalflex Silikonepuds.
Brandklasse: A1

Der må ikke pudses i vinterperioden. Nybehandlet overflade beskyttes mod vejrliget 1-2 døgn efter påføring. Må ikke påføres i direkte sollys. Uhærdet mørtel tåler ikke frost.

 

Særlige krav

Da EPS 80F-L er klassificeret i brandklasse 2, stilles der særlige krav til brandsikring – både hvad angår oplagring på byggepladsen, afdækning under arbejdets udførelse og brandsikring i opbygningen. 

Oplagring på byggepladsen
Da EPS 80F-L isolering er et brandbart materiale, stilles der særlige krav til oplagring på byggepladsen:

• Oplagring skal ske med en afstand på min. 5 meter til bygninger, skel, vej- og stimidter.

• Isoleringen bør ikke stables højere end 3 meter over naturligt terræn.

• Oplag bør være inddækket og forsvarligt fastgjort for at modstå vejrlig.

• Åben ild og mulige antændelseskilder må ikke forekomme på byggepladsen.

• På byggepladsen er det som altid vigtigt at udvise omtanke og sund fornuft ved håndtering af EPS 80F-L isoleringsmateriale.

Forholdsregler ved montage
Boligen kan i forbindelse med renovering være beboet, mens et nybyggeri under opførelse ofte er ubeboet.

Brug af åben ild må ikke forekomme under montagen.

Ved daglig arbejdstids ophør, frem mod weekender, helligdage m.m. skal isoleringen fremstå fuldt inddækket med Isotherm Grundpuds eller beskyttet med midlertidig inddækning med materialer, der mindst er klasse K1.

Såfremt der er tale om renovering af byggeri, hvor personer opholder sig i bygningen, skal isoleringsmaterialet løbende inddækkes med Isotherm Grundpuds.

Der skal etableres brandstop af Paroc mineraluld ved døre og vinduer, under tagfod, ved boligadskillelser, ved etageadskillelser, ved rørgennemføringer, ved ventilationsudtag samt langs soklen ved tilbagelagt sokkel. Kanterne på EPS 80F-L må ingen steder være blotlagte.

 

Regler og godkendelser

»Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri«, udgivet i 2012 af Energistyrelsen, er der lavet en række anvisninger, der omhandler udvendig facadeisolering med polystyren/EPS (flamingo).

I Eksempelsamlingen står der bl.a. beskrevet, at polystyren kun må anvendes som udvendig facadeisolering på ubeboede bygninger og énfamilies boliger på højst 2 etager, og kun på bygninger opført med bærende konstruktion i ubrandbart materiale.

Der er samtidig lavet en række anvisninger og eksempler på, hvorledes en udvendig efterisolering skal udføres, og hvilke godkendelseskrav, der stilles til de anvendte materialer.

Det er blandt andet et ufravigeligt krav, at pudsen og det samlede system er godkendt efter den svenske brandteststandard SP 105 Fire.

På denne baggrund har Skalflex A/S i samarbejde med COWIs brandtekniske afdeling udarbejdet en rapport, der indeholder en fortolkning af de krav, der stilles til et udvendigt efterisoleringssystem udført med polystyren.

COWI-rapporten kan downloades her på siden. 

Ved en omfattende brandtest på Svenske Prøvnings-institut blev Skalflex systemet og dermed også Isotherm Grundpuds godkendt til brug på polystyren facade-systemer.

Krav til de tekniske og mekaniske egenskaber i pudsen, beskrevet og afprøvet i forhold til brandtestningsmetoden SP 105 Fire er ligeledes opfyldt.

Denne arbejdsvejledning er udført i nøje overensstemmelse med disse anvisninger og krav.

Gå til toppen