Danfast

Mængde:
Farve:
DB nummer:
EAN nummer:

Ukrudtshæmmende fugemateriale m/fast overflade

  • Ukrudtshæmmende fugemateriale til udendørs fuger
  • Til fugning af alle typer udendørs belægningssten
  • Danner et fysisk værn mod ukrudt
  • Hærder op med en fast og fleksibel overflade
  • Fugebredde 2-15 mm
  • Leveres i 2 farver: Beige/Grå og Antracit

Ukrudtshæmmende fugemateriale, der ved opvanding og efterfølgende udtørring hærder op til en fast fl eksibel fuge med god vedhæftning. Den færdige fuge giver et godt fysisk værn mod ukrudtvækst, myrer og lignende, og modstår almindelig vanderosion.

Produktet består af kvartssand og flere unikke bindemidler, et organisk tilsætningsstof og et ukrudtshæmmende mineralsk additiv.

Fugemateriale, som ved kontakt med vand og efterfølgende udtørring hærder op til en fast, elastisk fuge med god vedhæftning. Fugematerialet er fast og udgør dermed et godt fysisk værn mod ukrudtsspiring, insekter og modstår almindelig vanderosion. Fugematerialets indhold af et mineralsk additiv betyder, at porevæsken i fugematerialet altid har en høj pH-værdi. Dette giver yderst dårlige vækstvilkår for ukrudt, frøs spireevne nedsættes markant og spirer udtørrer. Mineralets virkning holder til 10 års regn, da det kun meget langsomt opløses

Fugematerialet anvendes til fugning af både nye og ældre belægninger af beton eller natursten. Produktet er optimeret og ideelt til terrasser, gangstier og let trafi kerede indkørsler med fliser eller belægningssten.

Til både smalle og bredde fuger 2-15 mm og kun til udendørs brug.

 

Belægningsstenene lægges på et bæredygtig grus- og sandlag, med fald på belægning og bærelag, jævnfør gældende normer for belægningsarbejde. Fugematerialet er vandgennemtrængeligt, derfor skal bærelag være vandgennemtrængelige, f.eks. som sand og stabilt grus.

Nyfugning
Når belægningsstenene er fuldstændig tørre, også nede i fugerne, er de klar til fugefyldning.

Bland fugematerialet med en skovl for at udjævne evt. afblanding i sækken og fej det efterfølgende ned i fugen med en blød kost. Fej diagonalt på fugerne som ved almindeligt fugesand.

Benyt en vibratorplade for at opnå et optimalt resultat. Kør mindst to gange med vibratorpladen på belægningen med passende overlap mellem passagerne. Anvend først vibratorpladen efter fugen er fyldt, idet man ellers risikerer at sandet under belægningen presses op i fugerne ved vibreringen, hvilket formindsker virkningen af fugematerialet. Kontroller vibreringen af fugematerialet vha. en spartel. Denne må kun kunne presses få mm ned i fugematerialet. Om nødvendigt efterfyldes fugerne. Fej det overskydende fugemateriale fuldstændig bort fra belægningen. Anvend en blød kost for lettere at feje det det fine støv af overfladen.

Fugerne opfugtes med en brusepistol eller en havesprøjte ved mindre arealer. Indstil bruseren på fine dråber/vandtåge, således vandet er let at dosere, og ikke forårsager bortskylning af fugemateriale. En vandkande egner sig ikke til dette arbejde. Optimalt gentages processen efter 15 minutter. Opfugtningen kontrolleres ved at kradse lidt fugemateriale op. Fugen skal være opfugtet i hele dens højde, svarende til stentykkelsen. Undgå at overvande, da bindestofferne dermed risikerer at blive vasket ud med efterfølgende dårlige fugeegenskaber og afsmitninger på belægningen.

Efter 24 timer ved en temperatur på 20° C og tørt vejr er belægningen gangbar og kan klare let trafik. Ved lavere temperatur forlænges hærde-/udtørringstid. Fugematerialet tåler kortvarig støvregn eller nattefugt under hærdningen, dette forøger dog hærde-/udtørringstid. Ved fugefyldningen skal temperaturen være mindst 10 grader, hvilket også gælder belægningsstenene. Brede fuger, 8-15 mm, kan ikke klare store punktbelastninger, f.eks. høje hæle før fugen er helt gennemhærdet.

Fjern evt. skæmmende gråligt slør på belægningsoverfladen efter 2 dages hærdning med en skurebørste, vand evt. tilsat lidt opvaskemiddel.

Renovering
Ved renovering af fugerne i ældre belægninger skal ukrudt fjernes eller bekæmpes fuldstændigt. Fugematerialet kan ikke bekæmpe eksisterende ukrudt i fugen eller under belægningen. Fugen skal rengøres for gammelt fugemateriale i hele stenenes højde. Anvend en fugerenser og slut af med en højtryksrenser. Undgå at beskadige belægningsstenenes overflade eller underlaget, f.eks. ved at anvende lavt tryk, lav spulevinkel, flad spulestråle og passende afstand. Rengør både stenoverfladen og stenens kanter/sider, anvend evt. et rengøringsmiddel. Kanter/sider skal være rene for at fugematerialet kan opnå god vedhæftning. Ved belægninger med omfattende ukrudtvækst kan det være hurtigst at omlægge belægningen.

Forbrug:

14 x 21 x 5 cm belægningssten med 2-3 mm fuge: Ca. 2,0 kg pr. m2

30 x 30 x 5 cm fliser med 2-3 mm fuge: Ca. 1,3 kg pr. m2

9 x 9 x 6 cm kløvede granitsten med ca. 10 mm fuge: Ca. 19 kg pr. m2

Kornstørrelse: 0–1 mm
Fugebredde: 2-15 mm
Hærdetid:

Efter 24 timer ved en temperatur på 20°C og tørt vejr er den fugede belægning gangbar og kan klare let trafik.

Døgntemperatur: Min. +10°C
Opbevaring: Tørt og frostfrit

Arealet som skal fugefyldes og vibreres skal være 100 % tørt, da fugematerialet indeholder cement og andre bindemidler, der aktiveres af vand.

Ekstreme vejrbetingelser, meget fugtige jordbundsforhold eller stærkt sugende/porøse fliser eller belægningssten kan medføre hvide udfældninger på fliseoverfladen. Udfældninger vil normalt forsvinde ved regn eller ved rengøring af stenene.

Fugematerialet egner sig ikke til meget åbne, porøse fliser eller belægningssten, da det grå fugemateriale ved fugefyldningen og vibreringen sætter sig ned i porerne, og derfor kan efterlade et gråligt slør på belægningen. Sløret kan dog 2-3 dage efter fugefyldningen fjernes med en skrubbebørste og vand tilsat lidt opvaskesulfo. Det anbefales, at man i tvivlstilfælde anlægger en prøveoverflade på mindst 1/2 m2 .

Anvend ikke fugematerialet i fugen som direkte grænser op til en sokkel eller andet murværk. Anvend her almindeligt sand, da der ellers kan være risiko for hvide udblomstninger eller afskalninger på murværket.

Fugematerialet modstår ikke stærk vanderosion, f.eks. faldende dråber fra et udhæng uden tagrende, f.eks. et stråtag.

For at undgå ukrudt i fugerne skal fugen altid være fyldt i hele dens højde og være helt fri for jord og andet organisk materiale. Beskadige fuger kan repareres med nyt fugemateriale, fugen bør dog forinden være renset for løst fugemateriale. På konstant fugtige fuger kan der med tiden forekomme alge- eller mosvækst. Disse fjernes skånsomt og effektivt med Skalflex Alt-Rens eller Skalflex Flise-Rens.

Gå til toppen