Danfugestenmel

Mængde:
DB nummer: 1673407
EAN nummer: 5707884999844

Udendørs belægnings- og fugemateriale

  • Stenmel af knust granit
  • Udendørs belægnings- og fugemateriale
  • Mørkegrå
  • 0-3 mm kornstørrelse

Anvendes til fugning af b.de nye og .ldre bel.gninger af beton eller natursten. Optimeret til terrasser, gangstier og let trafikerede indkørsler med fliser eller belægningssten. Til både smalle og bredde fuger 1-20 mm.

Til udendørs brug.

Det koksgrå fugemateriale er ovntørret og har optimal kornfordeling i forhold til mekanisk funktion, hvilket giver en god og nem fugefyldning. Giver flotte mørke fuger. Fugemateriales indhold af et mineralsk additiv sikrer, at porevæsken i fugesandet altid har en høj pH-værdi Dette giver yderst dårlige vækstvilkår for ukrudt, frøs spireevne nedsættes markant og spirer udtørrer.

Mineralets virkning holder til 10 års regn, da det kun meget langsomt opløses.

Belægningsstenene lægges på et bæredygtig grus- og sandlag, jævnfør gældende normer for belægningsarbejde. Fugematerialet er vandgennemtrængeligt som alm. fugesand, derfor skal bærelag være vandgennemtrængelige, f.eks. som sand og stabilgrus.

Nyfugning
Når belægningsstenene er fuldstændig tørre er de klar til fugefyldning. Bland fugematerialet med en skovl for at udjævne evt. afblanding i sækken og fej det ned i fugen med en blød kost. Fej diagonalt på fugerne som ved almindeligt fugesand.

Benyt en vibratorplade for at opnå et optimalt resultat. Kør mindst to gange med vibratorpladen på belægningen med passende overlap mellem passagerne.

Anvend først vibratorpladen efter fugen er fyldt, idet man ellers risikerer at sandet under belægningen presses op i fugerne ved vibreringen, hvilket formindsker virkningen af fugematerialet. Kontroller vibreringen af fugematerialet vha. en spartel. Denne må kun kunne presses få mm ned i fugematerialet. Om nødvendigt efterfyldes fugerne.

Fej overskydende fugemateriale fuldstændig væk fra belægningsstenene. Ved renovering af ældre fuger kan man som alternativ til vibratorplade vande fugematerialet omhyggeligt ned ved hjælp af en vandslange med blød stråle. Kontroller vha. spartel at fugerne er fyldte og faste, specielt vigtigt for smalle fuger.

Renovering
Ved renovering af fugerne i ældre belægninger skal ukrudt fjernes eller bekæmpes fuldstændigt. Fugematerialet kan ikke bekæmpe eksisterende ukrudt.

Fugen skal rengøres for gammelt fugemateriale i dybden svarende til hele stenenes højde. Anvend en fugerenser og slut af med en højtryksrenser. Undgå at beskadige belægningsstenenes overflade eller underlaget, f.eks. ved at bruge lavt tryk, lav spulevinkel, flad spulestråle og passende afstand.

Ved belægninger med omfattende ukrudtvækst kan det være hurtigst at omlægge belægningen.

Forbrug:

14 x 21 x 5 cm belægningssten (Herregårdssten) med 2-3 mm fuge: Ca. 2,0 kg pr. m2

30 x 30 x 5 cm fliser med 2-3 mm fuge: Ca. 1,3 kg pr. m2

9 x 9 x 6 cm Granit sten med ca. 10 mm fuge: Ca. 19 kg pr. m2

Kornstørrelse: 0-3 mm
Fugebredde: 1-20 mm
Holdbarhed: Den maksimale lagringstid er 24 måneder fra produktionsdato

Fugematerialet er ikke egnet til teglsten og visse stærkt sugende/porøse natursten. Lav evt. et testareal, hvis man er i tvivl.

Anvend ikke fugematerialet i fugen direkte ind mod en sokkel eller andet murværk. Anvend her almindeligt stenmel, da der ellers er risiko for hvide udblomstninger eller afskalninger på murværket.

Er ikke egnet til brug under overdækkede arealer (carporte etc.)

Danfugestenmel kan som andre knuste granitmaterialer give et let gråligt slør på belægningsstenene. Sløret skyldes fint støv, som sætter sig i evt. porøsiteter i overfladen. Sløret forsvinder normalt i vejrliget eller ved rengøringen af stenene. Hvis Danfugestenmel anvendes til sten med en meget åben, porøs overflade kan en højtryksrensning med rengøringsmiddel blive nødvendig. Det anbefales at lave en prøveoverflade på mindst en 0,5 m2.

Ekstreme vejrbetingelser kan foranledige hvide udblomstninger på belægningsstenene. Disse forsvinder dog normalt i vejrliget eller ved den almindelige rengøring af arealet.

Anvend kun på tør belægning i tørt vejr.

Fugematerialet må ikke blive liggende på belægningen.

For at undgå ukrudt i fugerne og undgå forskydninger i belægningen skal fugen altid være fyldt i hele dens højde og være helt fri for jord og andet organisk materiale.

Arealet rengøres efter behov med en stiv kost og fugerne efterfyldes efter behov.

Gå til toppen