Skalflex Værdipolitik

Det er Skalflex' ambition som ansvarlig virksomhed at sikre bæredygtig udvikling på grundlag af en plan, der hviler på fire hovedsøjler:

 • Innovation for at fremme bæredygtig udvikling
 • Mindskelse af det miljømæssige fodaftrykfor vores produkter i hele deres levetid
 • Handling for og sammen med vores medarbejdere
 • Forankring af vores produktionsfaciliteter I lokalsamfundet

 

Ansvar over for mennesker

Arbejdsmiljø
Menneskers sikkerhed er en af Skalflex' nøgleværdier. Denne værdi er fuldt integreret i ledelsen af virksomheden, og alle skal respektere fem vigtige regler:

 • Anvendelse af personlige værnemidler
 • Overholdelse af færdselsregler på produktionssteder
 • Sikre fremgangsmåder i forbindelse med tunge løft
 • Plads til alt og alt på rette plads
 • Gennemførelse af logout/tagout-procedure, inden der arbejdes med udstyr

Alle ledere har pligt til at uddanne, føre tilsyn med og støtte deres medarbejdere i at leve op til dette ansvar ved at deltage aktivt i sikkerhedsarbejdet.

Indberetning, analyse og forebyggelse af ulykker:
Inden for 24 timer skal alle ulykker med eller uden fravær, som omfatter fastansatte, midlertidigt ansatte eller entreprenører, indberettes til virksomhedens CEO og sikkerhedsdirektøren.

For hver ulykke skal den underliggende årsag analyseres med henblik på at gennemføre korrigerende og forebyggende tiltag.

Skalflex har for at styrke forebyggelsen af ulykker udviklet indberetnings- og analyseprocedurer for nærvedulykker og situationer, der kræver førstehjælp.

Arbejdsmarkedsstandarder og sociale standarder
Menneskerettigheder:
Skalflex har forpligtet sig til at støtte grundlæggende og globalt anerkendte menneskerettigheder i forbindelse med sine verdensomspændende aktiviteter.

Vi respekterer og støtter vores medarbejderes, deres familiers og lokalsamfunds værdighed, trivsel og rettigheder. Vi er navnlig engagerede i afskaffelsen af alle former for børnearbejde og tvangsarbejde.

Mangfoldighed og ligestilling:
En af Skalflex' styrker er mangfoldigheden blandt vores medarbejdere, som på tværs af køn, nationalitet og baggrund samarbejder om fælles mål.

Vi forbyder således enhver form for forskelsbehandling på grund af race, religion, køn, nationalitet, handicap og alder eller andre kendetegn, som er beskyttet i henhold til lokale eller internationale love.

Vi støtter ansættelse af medarbejdere på lige fod og tilbyder lige muligheder i forbindelse med rekruttering og udvikling af vores medarbejdere.

Chikane:
Fremme af et chikanefrit arbejdsmiljø kræver gensidig respekt.

Vi forventer, at alle vores medarbejdere behandler hinanden og andre, som f.eks. kunder, forhandlere og besøgende, på en professionel, respektfuld og troværdig måde, og at de tager hensyn til den enkeltes værdighed.

Fagforenings- og personalerepræsentanter:
Skalflex bestræber sig på at opbygge et retfærdigt, åbent og konstruktivt forhold til sine medarbejdere og disses repræsentanter.

Vi tolererer ikke, at medarbejdere forskelsbehandles eller chikaneres på grund af deres medlemskab eller manglende medlemskab af en fagforening. Vi respekterer vores medarbejderes ret til frit at vælge, om de vil være medlem af en fagforening og være omfattet af en overenskomstaftale.

 

Ansvar over for miljøet

Respekt for miljøet er en af grundpillerne i Skalflex' kultur, og virksomheden har udarbejdet en miljøpolitik, som bygger på tre forpligtelser:

 • Optimering af udnyttelsen af naturressourcer
 • Begrænsning af miljøpåvirkningen i forbindelse med koncernens aktiviteter
 • Styrkelse af miljøledelsessystemet

I Skalflex har de lokale produktionsfaciliteter ansvaret for at gennemføre deres egne miljøledelsesprocedurer under hensyntagen til koncernens standarder. De skal således:

 • Sikre overholdelse af relevante miljølove og -regler
 • Tage højde for miljøforhold på alle trin af produktets livscyklus
 • Identificere miljørisici på alle produktionssteder og forebygge og afhjælpe eventuelle skadelige virkninger af deres aktiviteter

 

Overholdelse af love og interne regler

Det er Skalflex' politik at overholde gældende love og regler, både nationalt og internationalt.

Det er vores fælles og individuelle ansvar at kende og overholde gældende love, regler og krav i forbindelse med vores arbejde. Det er vores fælles og individuelle ansvar at sikre, at Skalflex aldrig indblandes i ulovlige aktiviteter.

Vi har også interne politikker, direktiver og retningslinjer på globalt og lokalt niveau, og medarbejderne forventes ligeledes at overholde disse. I tilfælde af uklarhed gælder de strengeste regler.

 

Fair konkurrence

Skalflex' mulighed for ekspansion beror på kvaliteten af vores produkter og serviceydelser. Vores succes er tæt forbundet med den måde, vi driver forretning på, hvor enhver form for unfair konkurrence og forskelsbehandling er udelukket.

Vores politik tager sigte på at fremme fair konkurrence. Alle medarbejdere skal derfor nøje overholde gældende love og regler om monopolforebyggelse, konkurrence og fair handel i alle de lande og regioner, hvor Skalflex driver forretning.

Selv om disse regler kan variere fra land til land, udelukker Skalflex generelt alle aftaler og ethvert forretningsmæssigt samarbejde med tredjeparter, der indgår ulovlige prisaftaler, opdeler markeder, begrænser produktionen eller indgår andre aftaler om samordnet praksis med deres kunder eller konkurrenter, eller som misbruger en dominerende stilling.

 

International handelskontrol

Skalflex har forpligtet sig til at overholde lovgivningen om international handelskontrol (ITC) i forbindelse med international handel.

Medarbejdere med ansvar for aktiviteter i forbindelse med import eller eksport af varer og serviceydelser skal følge retningslinjerne i PAREX ITC-håndbogen. De skal træffe de nødvendige forholdsregler for at forhindre forbudte transaktioner med lande eller enkeltpersoner, der er omfattet af sanktioner.

 

Bekæmpelse af bestikkelse

Det er Skalflex politik at afvise alle former for bestikkelse i alle situationer. Der er intet, som kan retfærdiggøre, at der betales penge under bordet til en forretningspartner eller offentlige myndigheder for at opnå en forretningsfordel.

Medarbejderne skal afvise forslag om indirekte betaling og straks indberette det til deres ledere, som vil træffe de nødvendige foranstaltninger. Denne politik gælder alle former for indirekte pengeydelser, returkommission, fordele osv.

Medarbejderne skal over for deres forretningspartnere sikre sig, at ingen tredjeparter følger denne form for praksis på Skalflex' vegne.

 

Bekæmpelse af hvidvaskning af penge

Hvidvaskning af penge dækker over, at forretningstransaktioner bruges til at skjule ulovlige midlers oprindelse. Det får midlerne til at forekomme lovlige, selv om de faktisk stammer fra ulovlig virksomhed. 

Det er den enkelte medarbejders ansvar at sætte spørgsmålstegn ved kilden til betalingen, hvis der er en formodning om, at midlerne stammer fra ulovlig virksomhed.

Hvis der anmodes om mistænkelige finansielle transaktioner, som involverer overførsler af likvide midler, skal økonomiafdelingen først gennemgå og godkende disse for at påvise og forhindre uregelmæssigheder. Der kan om nødvendigt foretages en due diligence-undersøgelse for at kontrollere lovligheden af de tvivlsomme betalinger.

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK
Skalflex A/S logo