Salgs- og leveringsbetingelser

1. Samhandelsgrundlag
Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem Skalflex A/S og køberen, medmindre Skalflex A/S skriftligt tiltræder andet aftalegrundlag.

Aftaler, som fraviger nærværende salgs- og leverings-betingelser, skal være skriftligt bekræftet af Skalflex A/S og gælder kun for den konkrete leverance.

Salgs- og leveringsbetingelserne fremsendes til køber og er herefter gældende for alle ordrer, som effektueres efter fremsendelsestidspunktet.

Købers eventuelle indkøbsbetingelser og lignende er ikke bindende for Skalflex A/S.

2. Tegninger og beskrivelser
Tegninger, forslag og beskrivelser er Skalflex A/S’ ejendom og er omfattet af dennes immaterielle rettigheder, og må ikke uden Skalflex A/S’ tilladelse kopieres, forelægges konkurrerende firmaer eller bringes til udførelse. Leverede produkter må ej heller fremstilles, efterlignes eller overlades tredjemand med dette formål for øje.

Produktionsinformationer, illustrationer, tegninger og oplysninger om tekniske data, f.eks. vægt, mål, volumen, styrke, belastningsevne, ydeevne, overflade, materialer evt. i kataloger, brochurer eller andet materiale fra Skalflex A/S er kun vejledende og ikke forbindende, idet Skalflex A/S tillige forbeholder sig ret til løbende at foretage ændringer.

3. Pris og betalingsbetingelser
Produktprisen fremgår af Skalflex A/S’ prisliste, idet Skalflex A/S forbeholder sig ret til prisændringer med 30 dages skriftligt varsel.

Medmindre andet er skriftlig aftalt, er betalingsbetingelserne netto kontant ved levering. 

Erlægges betaling ikke rettidigt, har Skalflex A/Skrav på forrentning af det til enhver tid værende skyldige beløb fra fakturadato med en rente svarende til 1,5 % pr. påbegyndt måned.

Køber er ikke berettiget til at modregne med evt. modkrav, som Skalflex A/S ikke har skriftlig anerkendt.

4. Emballage
Emballagen betales af køber og tages ikke retur.

Emballagens art bestemmes af Skalflex A/S, medmindre køber i aftalen stiller særlige krav til denne.

5. Levering
Levering finder sted EX WORKS Skalflex A/S’ forretningsadresse, (Incoterms 2000), medmindre andet er skriftlig aftalt. Eventuelle forsendelser sker således for købers regning og risiko, idet køber desuden tegner og betaler eventuel transportforsikring. 

Leveringstiden fremgår af aftalen, idet denne tidligst regnes fra den dag, hvor enighed om alle detaljer vedrørende leverancen er opnået, herunder at køber har opfyldt de aftalte betalingsbetingelser.

Leveringstiden opgives af Skalflex A/S med forbehold for de i punkt 9 nævnte begivenheder. Såfremt forsinkelse med levering skyldes en i punkt 9 nævnte begivenheder eller købers handlinger eller udeladelser, forlænges leveringstiden tilsvarende. 

Skalflex A/S giver skriftlig meddelelse til køber, så snart denne bliver klar over, at leveringstiden ikke kan overholdes.

Eventuel overskridelse af leveringstiden giver uanset årsagen hertil ikke køber ret til at hæve købet eller at nægte mod-tagelse af varer. 

Ved forsinkelse skal køber straks reklamere skriftligt. Ellers mister køber enhver misligholdelsesbeføjelse i anledning af forsinkelsen.

Skalflex A/S kan i tilfælde af forsinkelse aldrig blive an-svarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, tabt avance eller andre indirekte tab. Skalflex A/S’ erstatningsansvar kan endvidere aldrig overstige fakturaprisen eksklusiv moms for den del af leverancen, der er forsinket.

6. Ejendomsret
Det solgte forbliver Skalflex A/S’ ejendom, indtil hele købesummen i henhold til aftalen er erlagt.

7. Byggeleverancegaranti
Såfremt andet ikke er aftalt, forpligter Skalflex A/S sig til indenfor en 7-års-periode fra afsendelsestidspunktet at afhjælpe alle mangler, herunder fejlagtige produktionsblandinger, fejl i materiale-valget eller receptfejl.

Ovennævnte garanti forudsætter, at produktet anvendes i overensstemmelse med den projektvejledning, som køber kan rekvirere hos Skalflex A/S, forinden produktet bringes i anvendelse.

Skalflex A/S garanti gælder kun, hvis der er reklameret skriftligt inden 3 måneder fra det tidspunkt, hvor køberen har modtaget sådanne informationer, at denne er i stand til at rejse kravet overfor Skalflex A/S.

Når Skalflex A/S fra køber har modtaget skriftlig meddelelse under garantien, påtager Skalflex A/S sig, hvis betalingsbetingelserne er overholdt, uden udgifter for køber, at foretage omlevering af produktet. 

Skalflex A/S er ikke erstatningsansvarlig for udgifter, der måtte være afholdt til afrensning af det bearbejdede objekt, klargøring af objektet udgifter til fornyet behandling af objektet, herunder arbejdsløn samt materialer, som ikke måtte være leveret af Skalflex A/S.

Skalflex A/S påtager sig intet ansvar for fejl, som direkte eller indirekte hidrører fra reparationsarbejder, der uden Skalflex A/S mellemkomst udføres af andre, ligesom garantien automatisk bortfalder, såfremt andre udøver reparationer eller anden udbedring på det solgte.

Garantien omfatter ikke sædvanligt slid og ælde eller skader forårsaget ved købers/brugerens ukorrekte eller mangelfulde behandling i strid med Skalflex A/S’ produktanvisninger.

Skalflex A/S påtager sig intet selvstændigt ansvar for hensigtsmæssigheden eller rigtigheden af anvendelsen af Skalflex A/S’ produkter.

Skalflex A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, tabt avance eller andre indirekte tab. Skalflex A/S’ erstatningsansvar kan aldrig overstige fakturaprisen eksklusiv moms for de varer, der er mangler ved. Endvidere er Skalflex A/S i intet tilfælde forpligtet til at betale eventuelle omkostninger til af- og genmontering af mangelfulde varer, ligesom købers omkostninger til konstatering af mangler er Skalflex A/S uvedkommende.

8. Produktansvar
Skalflex A/S er ansvarlig for produktansvar i overensstemmelse med Produktansvarsloven og som anført nedenfor.

Skalflex A/S er kun ansvarlig for tingsskade, såfremt det bevises, at skaden skyldes groft uagtsomme fejl eller forsømmelser begået af Skalflex A/S eller andre, som Skalflex A/S har ansvaret for.

Skalflex A/S er alene ansvarlig for det direkte tab forbundet med, at det fremstillede eller bearbejdede slutprodukt på grund af Skalflex A/S’ defekte produkt må kasseres, repareres, bliver dyrere at fremstille, bearbejdes eller bliver mindre værd.

Skalflex A/S er kun ansvarlig for selve reparationsudgiften. Andre omkostninger og tab, herunder omkostninger som følge af udsendelse af personel, hjemkaldelse, undersøgelse eller transport af det fremstillede produkt eller udsendelse af meddelelser vedrørende produktet er ikke omfattet af Skalflex A/S’ ansvar.

Skalflex A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste dagbods- eller konventionalbodsstraf, tidstab, tabt leverance eller andre indirekte tab. I alle tilfælde kan Skalflex A/S’ erstatningsansvar aldrig overstige forsikringssummen på Skalflex A/S’ produktansvarsforsikring, p.t. DKK 5.000.000.

Skalflex A/S skal af køber holdes skadesløs i den udstrækning, Skalflex A/S pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som Skalflex A/S i henhold til dette punkt 8, ikke er ansvarlig for overfor køber. Såfremt tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om produktansvar, skal den pågældende part skriftligt underrette den anden part herom.

9. Force majeure
Skalflex A/S er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, mobilisering, hær-værk, valutarestriktioner, forsinkelse og/eller manglende leverancer fra underleverandører, transporthindringer, herunder ishindringer eller transportuheld, kraftforsyning og dermed ligestillede produktionsvanskeligheder eller nogen anden årsag, som ligger udenfor Skalflex A/S’ kontrol.

Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Skalflex A/S skal i ovennævnte tilfælde meddele køber ændringen eller den forventede ændring i leveringstid uden ugrundet ophold. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 12 uger, skal Skalflex A/S være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette kan anses for misligholdelse og uden krav kan gøres gældende.

10. Værneting og lovvalg
Såfremt der måtte opstå retstvist vedrørende leverancen eller en del heraf, skal tvisten, i det omfang denne ikke kan forliges, afgøres ved Skalflex A/S’ hjemting, der er retten i Viborg. Sagen skal afgøres i henhold til dansk ret.

Skalflex A/S er dog indforstået med at kunne sagsøges af køberen i anledning af parternes indbyrdes forhold ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed, i det omfang køber dokumenterer, at han er blevet indstævnet for Voldgiftsretten.

Tilmelding gennemført

Du er hermed tilmeldt vores nyhedsbrev. Vi sørger nu for at holde dig opdateret med relevant information om vores produkter og om branchen.

OK